CHỦ TÀI KHOẢN: Lưu Văn Hưng

Số Tài khoản: 0691000393222

Ngân hàng VietcomBank chi nhánh Hà Tây